Prožijte dovolenou aktivně a v krásné přírodě

Sledujte nás Newsletter Instagram Facebook

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) agentury ALERTIS, zastoupené fyzickou osobou Ing. Ivanou Svitákovou, (na základě živnostenského oprávnění pod spisovou značkou SZ P4/013670/20), se sídlem U Nemocnice 1936, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 01, identifikační číslo osoby 08836051 (dále jen agentura Alertis) upravují vzájemný smluvní vztah mezi agenturou Alertis a fyzickou osobou (dále jen Klient), která pobyt prostřednictvím agentury Alertis objednává.

I. OBJEDNÁVKA POBYTU, VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Klient si objednává pobyt a služby písemnou objednávkou, zaslanou elektronicky.

Podstatné náležitosti objednávky:

• jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail),

• název pobytu (rozsah ubytovacích, stravovacích služeb), počet osob, termín, délka (počet nocí), místo ubytování (penzion, kemp).

Řádně vystavenou a podanou objednávkou je Klient vázán.

Potvrzením objednávky pobytu agenturou Alertis vzniká mezi Klientem a agenturou Alertis smluvní vztah (dále jen Smlouva). Předmětem Smlouvy je závazek agentury Alertis poskytnout Klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen Pobyt) a závazek Klienta zaplatit agentuře Alertis smluvenou cenu.

Zasláním objednávky Alertisu Klient stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené Smlouvy. Tyto Podmínky se použijí, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto Podmínek lze ve Smlouvě změnit nebo vyloučit. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v potvrzené objednávce.

II. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

Klient má právo:

• být úplně informován agenturou Alertis o objednávaném Pobytu, tj. jeho rozsahu, termínu a ceně;

• na řádné poskytnutí jím objednaného, Alertisem potvrzeného a zaplaceného Pobytu;

• kdykoliv před zahájením Pobytu zrušit potvrzenou objednávku za předpokladu dodržení Stornovacích podmínek v souladu s čl. VII. těchto Podmínek.

Klient je povinen:

• úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky;

• zaplatit agentuře Alertis v požadovaném termínu sjednanou cenu;

• respektovat vnitřní předpisy ubytovacího resp. pobytového zařízení, jejichž služby využívá;

• počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku v prostoru ubytování nebo pobytu a ostatních klientů;

• uhradit případnou vzniklou škodu, kterou Klient nebo jiné osoby, které s jeho vědomím využívají služeb sjednaných agenturou Alertis, způsobil agentuře Alertis nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb.

III. POVINNOSTI AGENTURY ALERTIS KE KLIENTOVI

Agentura Alertis je povinna:

• poskytnout Klientovi veškeré informace k Pobytu;

• zabezpečit Klientovi Pobyt podle uzavřené Smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy;

• v případě odstoupení od uzavřené Smlouvy ze strany Klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna (na adresu sídla, tj. U Nemocnice 1936, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 01, Ing. Ivana Svitáková)) zaplacený Pobyt nebo pokud vzniknou Stornovací poplatky rozdíl ceny mezi již zaplaceným Pobytem a příslušnými Stornovacími poplatky.

IV. CENY SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA

Ceny služeb poskytovaných agenturou Alertis jsou uvedeny na www.aktivnipobyt.cz. (také www.alertis.cz)

Úhradu objednaných služeb provádí Klient předem nejpozději 30 dnů před nástupem na Pobyt, není-li v potvrzení Pobytu stanoveno jinak. Je-li Pobyt objednán ve lhůtě 30 dnů a méně před nástupem, je Klient o způsobu placení informován v potvrzení Pobytu, resp. při podání objednávky. Úhradou Pobytu se rozumí připsání zaplacené ceny na účet agentury Alertis.

Úhradu Pobytu může Klient provést:

• bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti v CZK na účet číslo 20 24 04 50 18/3030, Airbank;

• platbou v hotovosti v místě nástupu k pobytu.

V případě, že z časových důvodů nebo dle dohody mezi Klientem a Agenturou Alertis nebude možné zaplatit Pobyt předem a Klient bude platit na místě (platbou v hotovosti), musí být úhrada Pobytu provedena bez odkladu při nástupu na pobyt.

Služby objednané na místě je Klient povinen zaplatit nejpozději v den skončení Pobytu nebo v poslední den čerpání služeb.

V. POTVRZENÍ POBYTU

K čerpání zaplacených služeb opravňuje Klienta potvrzení Pobytu vystavené agenturou Alertis obsahující následující údaje: jméno a příjmení Klienta, termín, počet osob, výpis objednaných služeb, cenu a termín úhrady. Klient je povinen zkontrolovat správnost uvedených údajů a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně agenturu Alertis.

VI. NÁSTUP NA POBYT

Při nástupu se Klient prokáže průkazem totožnosti a potvrzením Pobytu.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Klient má právo kdykoliv Pobyt zrušit, tj. odstoupit od uzavřené Smlouvy. Toto odstoupení ze strany Klienta (dále jen Storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno Agentuře Alertis. Agentuře Alertis vzniká nárok na zaplacení odstupného (dále jen Stornovacího poplatku), které je stanoveno podle délky doby mezi dnem Storna a prvním dnem potvrzeného Pobytu.

Stornovací poplatky jsou účtovány z celkové, tj. sjednané ceny Pobytu následovně:

Storno pobytu provedeno

Výše stornovacího poplatku v %

28 dnů a více

bez stornovacího poplatku

27 -15 dnů

30% z ceny pobytu

15 dnů a 7 dnů

80% z ceny pobytu

6 a méně nebo nenastoupení na pobyt bez předchozího storna

100% z ceny pobytu

Dnem Storna je den doručení písemného Storna Agentuře Alertis a započítává se do výše uvedeného počtů dní rozhodných pro výpočet Stornovacích poplatků, první den Pobytu se do tohoto počtu dní nezapočítává. V případě stornované Smlouvy provede Agentura Alertis nejpozději do 14 dní vyúčtování a vrácení zaplacené ceny Pobytu s odečtenými Stornovacími poplatky, pokud tyto vzniknou.

Stornovací poplatky nebudou účtovány v případě, že v účasti na Pobytu Klientovi zabránily následují okolnosti – živelní pohroma, úmrtí člena rodiny (rodiče, manžel(ka), dítě).

Agentura Alertis může odstoupit od uzavřené Smlouvy z důvodů závažného porušení povinností Klienta (např. neuhrazení včas a v plné výši ceny objednaného Pobytu), stanovených v těchto Podmínkách, a to bez nároku Klienta na poskytnutí plnění.

VIII. REKLAMACE

V případě reklamace je Klient povinen uplatnit své požadavky bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s poskytovatelem služeb písemnou reklamaci. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok Klienta na náhradu vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu „prodejce“ (vis major), nebo okolnosti, které jsou na straně „zákazníka“ (zdravotní stav), na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a „prodejcem“ zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny vč. jakýchkoliv dalších finančních náhrad a vyrovnání.

IX. POJIŠTĚNÍ Klienta

Cestovní pojištění Klienta: klienti nejsou ze strany „prodejce“, tedy poskytovatele služby, pobytu po dobu konání pobytu pojištěni. Klient má možnost uzavřít individuální pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že klientovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné podmínky nabývají platnosti účinnosti dnem 1. 4. 2020.

Agentura Alertis má právo jednostranným úkonem měnit a doplňovat tyto Podmínky zveřejněním na webových stránkách www.aktivnipobyt.cz. Nesouhlasí-li Klient se změnou, má právo neprodleně od uzavřené Smlouvy odstoupit (nejpozději do 5 dnů od nabytí jejich účinnosti), jinak se má za to, že se změnou Podmínek souhlasí.

Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, s příslušností soudů ČR.

Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upravené ve Smlouvě a v těchto Podmínkách, se řídí občanským zákoníkem.

Soubor: Všeobecné podmínky ALERTIS

Sdílejte stránku na sociálních sítích

Získejte tipy na nejlepší pobyty ještě před zveřejněním

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Jak váš e-mail zpracováváme?

© Ing. Ivana Svitáková | ochrana osobních údajů | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby