Prožijte dovolenou aktivně a v krásné přírodě

Sledujte nás Newsletter Instagram Facebook

Zpracování osobních údajů klientů

1. Zpracování osobních údajů klientů

Ing. Ivanou Svitákovou, IČ fyzické osoby 08836051 – fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění (Živnostenský list pod spisovou značkou SZ P4/013670/2), se sídlem U Nemocnice 1936, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, PSČ 250 01, dále jen ALERTIS.

Fyzická osoba, která pobyt objednává a služby u Alertisu – dále jen Klient.

1.1 Klient je srozuměn s tím, že ALERTIS je oprávněn pro účely plnění smlouvy o pobytu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména:

jméno, příjmení,

rodné číslo,

bankovní spojení,

datum narození,

bydliště,

emailová a doručovací adresa.

Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. (nejdéle však 12 měsíců).

1.2 Pro účely plnění smlouvy o pobytu budou informace uvedené v čl. 1.1 v nezbytném rozsahu poskytnuty též zprostředkovatelům dalších služeb v rozsahu pobytu.

1.3 Klient bere na vědomí, že ALERTIS je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy, povinen předat osobní údaje klienta pro účely stanovené zákonem.

1.4 Klient bere na vědomí, že ALERTIS bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení.

Obchodní sdělení je ALERTIS oprávněn zasílat formou SMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese sídla ALERTIS nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@aktivnipobyt.cz . V tomto případě nebude ALERTIS klientovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje pro účely přímého marketingu.

1.5 Klient může souhlasit, na výzvu ALERTISU v místě pobytu nebo poskytování služeb, ale i

jiným prohlášením, s tím, že ALERTIS bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během pobytu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů Alertisu, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.

1.6 Výše uvedená ustanovení čl. 1 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch klient smlouvu o pobytu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o pobytu klient prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

1.7 Klient bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

a) souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným Alertisu, a to e-mailem zaslaným na emailovou adresu info@aktivnipobyt.cz.

b) požadovat od Alertisu přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

c) požadovat, aby Alertis omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) klient popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) Alertis již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv)

klient vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Alertisu převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů klienta, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

d) právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

e) získat od Alertisu kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je Alertis povinen mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se klienta nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

f) získat své osobní údaje, které Alertis zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů klienta založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá Alertis osobní údaje klienta jinému správci.

K 01.04. 2020

Soubor: Zásady zpracování osobních údajů klientů

Sdílejte stránku na sociálních sítích

Získejte tipy na nejlepší pobyty ještě před zveřejněním

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Jak váš e-mail zpracováváme?

© Ing. Ivana Svitáková | ochrana osobních údajů | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby